تعیین سمیت سلولی، MTT

آذر, 1398 بدون نظر آموزش, علمی پژوهشی
به منظور سنجش میزان سمیّت ترکیب شیمیائی یا هر ماده دیگر روی سلول، از آزمون MTT استفاده می شود. معرف MTT (3- (4 و 5- دی متیل تترازولیل -2)-2و 5- دی فنیل تترازولیوم بروماید) که یک نمک تترازولیوم زرد رنگ است جذب میتوکندری سلول­های فعال متابولیک شده و در ...
ادامه مطلب