شرح خدمات آموزش

کلونینگ و تولید پروتئین نوترکیب، مدل‌سازی موش‌های توموری، MS، عفونی و …، تکنیک‌های کشت سلول، MTT، BRDU و …، تست‌های ایمنی ELISPOT، ELISA و …، تکنیک‌های مولکولی PCR و …، انواع تست‌های میکروبی و…

تجزیه و تحلیل آماری داده ها به همراه آموزش شیوه ترسیم جداول و نمودارهای آماری از طریق نرم‌افزارهای آماری اس پی اس اس SPSS، اس ای اس sas، اکسل excel و … در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

آموزش کار با نرم افزارهای ماکروسافت آفیس وورد word و انواع نرم افزارهای رفرنس دهی مانند Endnote

آموزش شیوه نگارش بخش های مختلف یک مقاله عملی پژوهشی یا research به نحوی که از نظر ژورنال های معتبر داخلی یا خارجی مورد تأیید واقع شود. و همچنین نحوه صحیح رفرنس دهی از طریق نرم افزارهای مربوطه مانند Endnote

آموزش نحوه تکمیل فرم های ثبت مقالات در سایت ژورنال ها و شیوه ارائه مطالب مقاله به همراه نحوه مکاتبات علمی با داوران مقالات.